Polityka prywatności

Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję Panią/Pana, że:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ “MEDICUS” EWA ABRAMOWICZ, ul. Józefa Piłsudskiego 16b, 76-200 Słupsk. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod nr tel.: 887 770 779, adresem e-mail: rejestracja@medicus-stomatologia.com;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w tym prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności weryfikację danych podczas telefonicznego  i osobistego umawiania wizyty.
  • Art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.
  • Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu
   i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu odbierania
   i archiwizowania upoważnienia dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia.
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w szczególności telefonicznego potwierdzenia lub odwołania wizyty.
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w celu przetwarzania dokumentacji księgowo – podatkowej w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystawianie rachunków za wykonane usługi co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych.
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora, przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa (m.in. kodeks cywilny).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w tym prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń. tego wymagających;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, w tym poprawiania i uzupełniania;
 • Dane będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej (co najmniej 20 lat) i dokumentacji księgowo podatkowej (5 lat) oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z kodeksu cywilnego;
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszyscy lekarze współpracujący z Administratorem;
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcy usług IT, prawnych, księgowych, doradczych, kurierskich i pocztowych;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym;
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem.

więcej

Zespół

Zapraszamy do zapoznania się z naszym zespołem.

więcej